വില്ലനാണ് ബിരിയാണിതൂലിക- 2004 ജൂലൈ, പുസതകം 3 ലക്കം 12, ബിരിയാണി

Instagram