വിമര്ശതനത്തെപ്പറ്റിനുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം, പുസ്തകം 19 ലക്കം 2 1987 മാര്ച്ച് പേജ് 4, പത്രാധിപക്കുറിപ്പ്

Instagram