വിദ്യാഭാസ രംഗത്ത് മുസ്ലിംകളുടെ പിന്നോക്കാവസ്ഥസ്ത്രീ വിദ്യാഭാസം മുസ്ലിം പെണ്‍കുട്ടികള്‍ എന്ത് കൊണ്ട് വിദ്യാഭാസ രംഗത്ത് ഇത്ര പിന്നോക്കമാകുന്നു?

Instagram