വിട പറഞ്ഞത് ലീഗിന്റെ ഓര്‍മ്മ സൂക്ഷിപ്പുകാരന്‍തൂലിക- 2005 ജനുവരി, പുസതകം 4 ലക്കം 6, സി.പി കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിക്കേയി

Instagram