വിജ്ഞാനം പുരോഗതിയുടെ പാതനുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം പുസ്തകം 12 ലക്കം 10 1980 നവംബര്‍ പേജ് 16, ഇസ്‌ലാം, വിജ്ഞാനം

Instagram