വാര്ത്തനുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം പുസ്തകം 9 ലക്കം 10 1977 നവംബര്‍ പേജ് 22, വാര്ത്തര, പ്രസ്ഥാനം

Instagram