വാര്ത്താ ശകലങ്ങള്‍നുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം പുസ്തകം 12 ലക്കം 2 1980 മാര്ച്ച് പേജ് 20, വാര്ത്തണ, പ്രസ്ഥാനം

Instagram