വാര്ത്താ ശകലങ്ങള്‍നുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം പുസ്തകം 12 ലക്കം 5 1980 ജൂണ്‍ പേജ് 11, വാര്ത്തപ, പ്രസ്ഥാനം

Instagram