വാര്ത്തകള്‍നുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം, പുസ്തകം 12 ലക്കം 1 1980 ഫെബ്രുവരി പേജ് 14, പ്രസ്ഥാനം

Instagram