വാര്ത്തകള്‍നുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം, പുസ്തകം 19 ലക്കം 2 1987 മാര്ച്ച് പേജ് 25, വാര്ത്തക, കേരള സംസ്ഥാന ജംഇയ്യതുല്‍ ഉലമ, എസ്.വൈ.എഫ്

Instagram