വാര്ത്തകള്‍നുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം പുസ്തകം 15 ലക്കം 1 1983 ഫെബ്രുവരി, പേജ് 20, വാര്ത്ത1, കേരള സംസ്ഥാന ജംഇയ്യതുല്‍ ഉലമ, സമ്മേളനം

Instagram