വാണിയമ്പലം സമ്മേളനംനുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം പുസ്തകം 9, ലക്കം 1, 1977 ജനുവരി 20, പേജ് 15, വാര്ത്തര, സമ്മേളനം, കേരള സംസ്ഥാന ജംഇയ്യത്തുല്‍ ഉലമ.

Instagram