വാക്കുകളേക്കാള്‍ നല്ലത്ത മൗനംതൂലിക- 2004 ആഗസ്റ്റ്, പുസതകം 4 ലക്കം 1, സംസാരം, മൗനം

Instagram