വള്ളിക്കുന്ന് വികസനത്തിലേക്ക് ഒരെത്തിനോട്ടംവള്ളിക്കുന്ന് പഞ്ചായത്ത് മുസ്ലിംലീഗ് സമ്മേളനം -സോവനീര്‍97 പഞ്ചായത്തിലെ വികസനങ്ങള്‍

Instagram