വള്ളിക്കുന്നിന്‍റെ സമഗ്ര വികസനത്തില്‍ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്‍റെ പങ്ക്വള്ളിക്കുന്ന് പഞ്ചായത്ത് മുസ്ലിംലീഗ് സമ്മേളനം -സോവനീര്‍97  

Instagram