വള്ളത്തോള്‍ കവിതയിലെ ദേശീയതാ സങ്കല്‍പ്പംചന്ദ്രിക സ്വാതന്ത്രദിന വിശേഷപ്പതിപ്പ് 1994 / വ്യക്തി സ്മര‌ണ/ വള്ളത്തോള്‍

Instagram