വഫാത്തിന്റെ ഇദ്ദനുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം പുസ്തകം 25, ലക്കം 6, 1988 ജൂലൈ, പേജ് 9, കര്മ്മസശാസ്ത്രം, വിവാഹം, ഇദ്ദ

Instagram