വന്നണയുന്ന വിശുദ്ധ റമസാന്‍നുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം പുസ്തകം 12 ലക്കം 5 1980 ജൂണ്‍ പേജ് 23, ഇസ്‌ലാം, റംസാന്‍

Instagram