വധുവില്‍ പരിഗണിക്കപ്പെടുന്ന ഗുണങ്ങള്‍നുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം, പുസ്തകം 7, ലക്കം 12, 1975 ഡിസംബര്‍ 20, പേജ് 13, ഇസ്‌ലാം, വിവാഹം.

Instagram