വകതിരിവും ലക്ഷ്യബോധവുംവിദ്യാഭസനം അനിവാര്യമാക്കപ്പെട്ട ഒരു ജനതയാണ് മുസ്ലിംകള്‍

Instagram