ലോക കോടതിയും ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയും നോക്കു കുത്തായാവുന്നുതൂലിക- 2004 ആഗസ്റ്റ്, പുസതകം 4 ലക്കം 1, ഇസ്രായേല്‍

Instagram