ലൈലതുല്‍ മുബാറകനുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം, പുസ്തകം 9, ലക്കം 7, 1977 ജൂലൈ, പേജ് 9, ഇസ്‌ലാമിക ചിന്ത.

Instagram