ലീഗ് പ്രസംഗത്തിന്‍റെ ഖാഇദേമില്ലത്ത് മോഡല്‍സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തെ പറ്റിയുള്ള ഒന്നാന്തരം പഠനക്ലാസായി മാറുകയായിരുന്നു സദസ്..ഖാഇദെ മില്ലത്തിന്‍റെ പ്രസംഗം

Instagram