ലിആന്‍നുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം പുസതകം 19 ലക്കം 12 1988 ജനുവരി, പേജ് 8, കര്മ്മജശാസ്ത്രം, വിവാഹ മോചനം

Instagram