ലിഅതല്‍ അറബിയ്യ ബയ്നല്‍ല്ലിആതില്‍ ആലമിയ്യ – കയ്യൊപ്പ്
Instagram