ലബനാന്‍ പാശ്ചാത്യ പിന്തുണയില്‍ സഅദ് ഹരീരിക്ക് നേട്ടംതൂലിക- 2005 ജൂലൈ, പുസതകം 4 ലക്കം 12, ലബാന്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്

Instagram