ലണ്ടനെ മാതൃകയാക്കാംപ്രതിഭകളുടെ ദൗര്‍ലഭ്യം നമുക്കില്ല.അവരെ കണ്ടെത്തുന്നതിലും വളര്‍ത്തുന്നതിലുമാണ് വീഴ്ച വരുത്തുന്നത്.

Instagram