റിപ്പോര്ട്ട്നുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം, പുസ്തകം 9, ലക്കം 6, 1977 ജൂണ്‍, പേജ് 14, വാര്ത്തത, കേരള സംസ്ഥാന ജംഇയ്യത്തുല്‍ ഉലമ.

Instagram