റസൂലി(സ്വ)ന്റെ സുന്നത്ത്നുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം പുസ്തകം 2, ലക്കം 4, 1970 ഏപ്രില്‍ 20, പേജ് 11 / ഇസ്്‌ലാം, സുന്നത്ത്

Instagram