റമസാന്‍ വ്രതവും അതിലെ ഒരു രാത്രിയുംനുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം പുസ്തകം 2, ലക്കം 11, 1970 നവംബര്‍ 20, പേജ് 25 / കര്മ്മംശാസ്ത്രം, റമസാന്‍, വ്രതം

Instagram