റബീഉല്‍ അവ്വല്‍നുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം പുസ്തകം 2, ലക്കം 5, 1970 മെയ് 20, പേജ് 24 / കവിത, റബീഉല്‍ അവ്വല്‍

Instagram