രുചി വൈവിധ്യങ്ങളുടെ ഖത്തരീ വിഭവങ്ങള്‍മിഡില്‍ ഈസ്റ്റ് ചന്ദ്രിക ഖത്തര്‍ വാര്‍ഷികപിപതിപ്പ് 2015 / ഖത്തര്‍, ഭക്ഷണം

Instagram