രിസാലത്തിന്റെ വഹ്‌യും മിസ്റ്റര്‍ ചേകനൂരും, രണ്ട് സാക്ഷിവാദം നിരര്ത്ഥംനുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം പുസ്തകം 2, ലക്കം 6, 1970 ജൂണ്‍ 20, പേജ് 16 / കര്മ്മസശാസ്ത്രം, രണ്ടു സാക്ഷിവാദം

Instagram