രണ്ട് കവിതകള്‍ അമ്മ യാത്രചന്ദ്രിക ആഴ്ചപ്പതിപ്പ്, പുസ്തകം-50, ലക്കം-18, ഡിസംബര്‍ 13-19

Instagram