യേശുവിനെ ക്രൂശിച്ചെന്നോനുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം പുസ്തകം 12 ലക്കം 5 1980 ജൂണ്‍ പേജ് 3, മതം, ക്രിസ്തുമതം, മതപരിവര്ത്തകനം

Instagram