യൂസുഫ് ഖിസ്സ(34) താങ്കള്‍ യൂസുഫാണോനുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം പുസ്തകം 12 ലക്കം 5 1980 ജൂണ്‍ പേജ് 20, മാപ്പിളപ്പാട്ട്, ചരിത്രം, യൂസുഫ് നബി

Instagram