യൂസുഫ് ഖിസ്സ (13) അന്തം വിട്ട് സ്ത്രീകള്‍ കൈ ചെത്തിനുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം പുസ്തകം 9 ലക്കം 10 1977 നവംബര്‍ പേജ് 16, വ്യക്തി ചരിത്രം, യൂസുഫ് നബി, മാപ്പിളപ്പാട്ട്.

Instagram