യൂദാസിന് ജൂതന്മാരുമായി സമ്പര്‍ക്കമില്ലെന്നോ ?നുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം, പുസ്തകം 1 ലക്കം 8, 1969 ആഗസ്റ്റ് 20 പേജ് 23. ഇസ്‌ലാം, പ്രസ്ഥാനം, അഹ്‌ലുല്‍ ഖുര്‍ആന്‍,

Instagram