യു.പി.എ ഗവണ്‍മെന്റിനോട് സി.പി.എമ്മിനു ശത്രുതതൂലിക- 2005 ജൂണ്‍, പുസതകം 4 ലക്കം 11, യു.പി.എ ഗവണ്‍മെന്റ്, സി.പി.എം

Instagram