യുവ ശക്തി-കര്‍മ്മ മാര്‍ഗ്ഗത്തില്‍ഖുര്‍ആന്‍ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് പ്രവര്‍ത്തിയാണ് ആരാധന എന്ന തത്വമാണ്.

Instagram