യുവജന-വിദ്യാര്‍ത്ഥി ഐക്യനിര,ഒരനിവാര്യതഇന്ത്യയിലൊട്ടുക്കും മുസ്ലിം സമുദായത്തിന്‍റെ സംഘടിതശക്തി ഉയര്‍ത്തിയ സന്ദേശം മുസ്ലിം ജനസാമ്യാനത്തിന്‍റെ ഹൃദയത്തില്‍ എത്തിക്കുകയാവണം യുവജന വിദ്യാര്‍ത്ഥി പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ കര്‍മ്മമാര്‍ഗ്ഗം.

Instagram