യാത്രപുറപ്പെടും മുമ്പ്തൂലിക- 2004 നവംബര്‍, പുസതകം 4 ലക്കം 4, യാത്രാനുഭവം

Instagram