യഥാര്ഥ0 മതവും ഇസ്്‌ലാമേതര മതങ്ങളും ഒരു സ്വല്പോവീക്ഷണത്തില്‍നുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം പുസ്തകം 2, ലക്കം 9, 1970 സെപ്തംബര്‍ 20, പേജ് 13 / മതം, ഇസ്്‌ലാം, മതപഠനം

Instagram