മോഡേണ്‍ ഏജ് എന്തിന് നിലവില്‍ വന്നു?നുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം പുസ്തകം 2, ലക്കം 11, 1970 നവംബര്‍ 20, പേജ് 12 / മതനവീകരണം, ഇസ്്‌ലാം ആന്ഡ്ക മോഡേണ്‍ ഏജ്, സൊസൈറ്റി, ഇസ്്‌ലാം

Instagram