മേഘ്മല്‍ഫാര്‍തൂലിക- 2006 മാര്‍ച്ച് പുസ്തകം 5 ലക്കം 8, കവിത

Instagram