മൂസാ നബിയും ഫിര്ഔോനുംനുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം പുസതകം 15 ലക്കം 7 1983 ഓഗസ്റ്റ്, പേജ് 22, മാപ്പിളപ്പാട്ട്, ഇസ്‌ലാമിക ചരിത്രം, മൂസാ നബി(അ)

Instagram