മൂസാ നബിയും ഫിര്ഔനുംനുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം പുസതകം 15 ലക്കം 9 1983 ഒക്ടോബര്‍, പേജ് 22, മാപ്പിളപ്പാട്ട്, ഇസ്‌ലാമിക ചരിത്രം, മൂസാ നബി(അ)

Instagram