മൂന്ന് ത്വലാഖും പിരിച്ചാല്‍നുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം പുസതകം 15 ലക്കം 9 1983 ഒക്ടോബര്‍, പേജ് 3, പത്രാധിപക്കുറിപ്പ്, കര്മ്മ്ശാസ്ത്രം, ത്വലാഖ്, വിവാഹമോചനം

Instagram