മൂന്ന് കവിതകള്‍ സദാചാരം ചൂല് സ്വര്‍ഗ്ഗംചന്ദ്രിക ആഴ്ചപ്പതിപ്പ്, പുസ്തകം-50, ലക്കം-34, ഏപ്രില്‍ 3-9

Instagram