മുസ് ലിം വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെ മലയാള സാഹിത്യ പഠന തിരസ്കാരംസാഹിത്യം മതത്തിന്‍റെ ഭാഗമല്ല സംസ്കാരത്തിന്‍റെ  ഭാഗമാണ് എന്ന ധാരണയാണ് ഉണ്ടാവേണ്ടത്

Instagram